Οδηγίες εκχώρησης .gr

Για την καλύτερη οργάνωση του [.gr] domain έχουν δημιουργηθεί τα ονόματα δευτέρου επιπέδου :

com.gr (Για εταιρείες με εμπορικό χαρακτήρα)
edu.gr (Για εκπαιδευτικούς οργανισμούς)
net.gr (Για φορείς δικτύων.)
org.gr (Για οργανισμούς με γενικότερο χαρακτήρα)
gov.gr (Για Κυβερνητικούς φορείς)
Η καταχώρηση ονομάτων κάτω από τα [com.gr],[edu.gr],[net.gr],[org.gr] για τους χρήστες δεν ειναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται για λόγους οργάνωσης.

Η διαδικασία για την απόκτηση ενός νέου ονόματος:

Σύμφωνα με την απόφαση 268/73 της ΕΕΤΤ, ο χρήστης που επιθυμεί την εκχώρηση ενός ονόματος πρέπει να καταθέσει μια αίτηση σε έναν από τους καταχωρητές (πχ. ISOL Internet Solutuions ΕΠΕ) που είναι εγκεκριμένοι από την ΕΕΤΤ.

Παράλληλα, μαζί με την αίτηση εκχώρησης, ο χρήστης υποχρεούται στην κατάθεση του σχετικού τέλους εκχώρησης, το οποίο έχει οριστεί από τον καταχωρητή.

Η αίτηση από τον καταχωρητή κατατίθεται με ηλεκτρονικό τρόπο στο μητρώο, το οποίο επιστρέφει στον καταχωρητή για κάθε αίτηση τον αριθμό πρωτοκόλλου όπου αναφέρεται και η ημερομηνία μέχρι λεπτού της ώρας.

Ο καταχωρητής δίδει στον καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης με τα παραπάνω στοιχεία.

Το όνομα ελέγχεται αυτόματα από το μητρώο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ενεργοποιείται εντός τριών ωρών. Το αποκλειστικό δικαίωμα επί του ονόματος χώρου δεν αποκτάται με την προσωρινή αυτή ενεργοποίηση.

Ο καταχωρητής υποβάλει στην ΕΕΤΤ έκθεση για κάθε όνομα στην οποία κρίνει εάν το όνομα εμπίπτει σε κάποιον από τους απόλυτους λόγους μη Εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 268/73 της ΕΕΤΤ.

Η ΕΕΤΤ εξετάζει την αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της από τον καταχωρητή στην ΕΕΤΤ και προβαίνει είτε σε εκχώρηση είτε απόρριψη της.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραπάνω περιγραφή της διαδικασίας αποτελεί μια απλουστευμένη περιγραφή της διαδικασίας και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 της απόφασης 268/73 - 25/11/2002 της ΕΕΤΤ.